مهندس اکبری - مشهد

پروژه مهندس اکبری - مشهد ، امامت 17

کارفرما : مهندس اکبری

موقعیت : مشهد – امامت 17

کاربری : مسکونی

متراژ : 135

پروژه مهندس اکبری - مشهد ، امامت 17
پروژه مهندس اکبری - مشهد ، امامت 17
پروژه-مهندس-اکبری---مشهد-،-امامت-17

مهندس نژاد مولا - مشهد

پروژه مهندس نژادمولا – مشهد ، دانشجو14

کارفرما : مهندس نژادمولا

موقعیت : مشهد – دانشجو 14

کاربری : مسکونی

متراژ : 120

پروژه-مهندس-نژادمولا---مشهد-،-دانشجو14--23
پروژه-مهندس-نژادمولا---مشهد-،-دانشجو14--18
پروژه مهندس نژادمولا - مشهد ، دانشجو14

کلینیک اسپادانا - مشهد

پروژه کلینیک اسپادانا – مشهد

کارفرما : کلینیک اسپادانا

موقعیت : مشهد

کاربری : تجاری

متراژ : 400

پروژه-کلینیک-اسپادانا---مشهد-17
پروژه-کلینیک-اسپادانا---مشهد-15
پروژه کلینیک اسپادانا - مشهد

مهندس اعلمی - مشهد

پروژه مهندس اعلمی – مشهد ، معلم 33

کارفرما : مهندس اعلمی

موقعیت : مشهد – معلم 33

کاربری : مسکونی

متراژ : 125

11-پروژه-مهندس-اعلمی---مشهد-،-معلم-33
0-پروژه-مهندس-اعلمی---مشهد-،-معلم-33
34-پروژه-مهندس-اعلمی---مشهد-،-معلم-33

مهندس موسوی - مشهد

پروژه مهندس موسوی – مشهد ، امامت 7

کارفرما : مهندس موسوی

موقعیت : مشهد – امامت 7

کاربری : مسکونی

متراژ : 110

پروژه مهندس موسوی - مشهد ، امامت 7
پروژه مهندس موسوی - مشهد ، امامت 7
پروژه مهندس موسوی - مشهد ، امامت 7

مهندس فخرایی - مشهد

پروژه مهندس فخرایی – مشهد ، سیدرضی 10

کارفرما : مهندس فخرایی

موقعیت : مشهد – سیدرضی 10

کاربری : مسکونی

متراژ : 95

پروژه مهندس فخرایی مشهد ، سیدرضی 10
پروژه مهندس فخرایی مشهد ، سیدرضی 10
پروژه مهندس فخرایی مشهد ، سیدرضی 10

مهندس یگانه مهر - مشهد

پروژه مهندس یگانه مهر – مشهد جلال 36

کارفرما : مهندس یگانه مهر

موقعیت : مشهد – جلال آل احمد 36

کاربری : مسکونی

متراژ : 105

پروژه ها و نمونه کارها - مهندس یگانه مهر - مشهد جلال 36پروژه ها و نمونه کارها - مهندس یگانه مهر - مشهد جلال 36
پروژه ها و نمونه کارها - مهندس یگانه مهر - مشهد جلال 36
مهندس یگانه مهر - مشهد جلال 36

مهندس شکوهیان - مشهد

پروژه مهندس شکوهیان – مشهد ، امامت 14

کارفرما : مهندس شکوهیان

موقعیت : مشهد – امامت 14

کاربری : مسکونی

متراژ : 120