چگونگی تولید پارکت های چوبی

تولید هر فرایندی مراحل مختلفی را پشت سر میگذارد تا به مرحله ی بهره برداری می رسد پارکت های چوبی هم از این قاعده مستثنا نیستند و طی مراحل پیچیده ومدت زمانی طولانی قابل نصب و استفاده میشوند . فرآیند تولید پارکت های چوبی، فرآیندی است پیچیده که به فن آوری گسترده نیاز دارد و مراحل آن را می توان تامین مواد اولیه، خشک کردن چوب، ماشین کاری دقیق و کنترل کیفیت محصولات در تمام فرآیند تولید دانست ، پارکت چوبی طبیعی از جنگلهای پایدار تامین می شود و اما مراحل تولید :  مرحله اول فرآیند تولید پارکت های چوبی طبیعی با بریدن چوب آغاز می شود. ارزیابی ها و دسته بندی های کیفی توسط کارکنان آموزش دیده انجام می شود. مرحله دوم چوب از قبل خشک می شود. سپس برش بخش فوقانی انجام می پذیرد تا به رطوبت داخلی مناسب...

ادامه مطلب