آیا با شناخت تاثیر رنگ‌ها و با استفاده از روانشناسی رنگها ، می توان میزان درآمد در شرکت و هتل ها را افزایش داد؟

باشناخت تاثیررنگ‌هاوبااستفاده ازروانشناسی،می توان میزان درآمددرشرکت وهتلهاراافزایش داد؟

باشناخت تاثیررنگ‌هاوبااستفاده ازروانشناسی،می توان میزان درآمددرشرکت وهتلهاراافزایش داد؟ برای موثر بودن محیطهای اطرافمون رنگ شناسی یکی از مهترین ارکان طراحی  فضای اطافمون چه محیطهای اداری و فضای منزلمون هست چون  قدرت  را در محیطمون تزریق میکنه . رنگ ها می توانند نوع تفکر و احساس ما را نسبت به اشیاء اطرافمان تغییر دهند برای مثال مطالعات نشان داده اند که رنگ زرد اشتها را تحریک می کند در حالیکه رنگ آبی آن را سرکوب می کند. رنگ های تیره تر مانند قرمز و یا رنگ مشکی، وزن ظاهری را از دید بصری افزایش می دهند در حالیکه رنگ های روشن تر موجب تصور سبک تر بودن اشیاء می شوند. قدرت رنگ ها در تاثیرگذاری بر تصمیم گیری میهمان : رنگ ها اغلب برای ارتباط احساسات استفاده می شوند اما به شیوه های مختلف بیان کننده و توصیف...

ادامه مطلب