خدمات اجرا و بازسازی : پروژه جناب سرهنگ عبدالله پور – طرقبه ، زعفرانیه

تصاویر قبل از اجرا

تصاویر هنگام و بعد از اجرا

نمونه کارهای مشابه